MATERIAŁY DO POBRANIA

Zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych z XV Forum Przetargów Publicznych

adobe-pdf-icon
Rok 2020 w zamówieniach publicznych. Najważniejsze projekty zmieniające rzeczywistość zamówieniową.
adobe-pdf-icon
Pozasądowe rozstrzyganie sporów jako sposób polubownego ich rozwiązywania
adobe-pdf-icon
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego na etapie przygotowania postępowania
adobe-pdf-icon
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
adobe-pdf-icon
Zasady zamówień publicznych w nowym ujęciu i konsekwencje ich zmian
adobe-pdf-icon
Podmiotowe środki dowodowe
adobe-pdf-icon
Postępowanie odwoławcze przed KIO
adobe-pdf-icon
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
adobe-pdf-icon
Klauzule abuzywne w umowach o zp, czyli rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie o udzielenie zamówienia publicznego
adobe-pdf-icon
Zmiany w ustawie o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
adobe-pdf-icon
Wadium – omówienie wprowadzonych zmian
adobe-pdf-icon
Nowe regulacje dotyczące kontroli zamówień publicznych
adobe-pdf-icon
adobe-pdf-icon
Przedmiotowe środki dowodowe (etykieta, certyfikat, inne przedmiotowe środki dowodowe) a odrzucenie oferty w sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia
adobe-pdf-icon
adobe-pdf-icon
Zamówienia bagatelne do 130 tys. zł ze szczególnym uwzględnieniem definicji zakupu jednorazowego
adobe-pdf-icon
Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych
adobe-pdf-icon
Dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia oraz forma udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami
adobe-pdf-icon
Projektant jako pełnomocnik zamawiającego i jego odpowiedzialność za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Pomocnicze działania zakupowe projektanta
adobe-pdf-icon
Nadzorowanie i raportowanie wykonania zamówienia przez zamawiającego