adobe-pdf-icon

Przegląd Prawa Zamówień Publicznych. Postulaty zgłaszane przez uczestników rynku

adobe-pdf-icon

Zasady w pzp i ich rola w udzielaniu zamówień publicznych (dokonywanie wydatków ze środków publicznych), zasada efektywności w trzech kategoriach: ekonomicznej, jakościowej oraz prowadzenia procedury

adobe-pdf-icon

Poprawianie i uzupełnianie podmiotowych środków dowodowych oraz ich aktualność – identyfikacja problemów w świetle praktyki i orzecznictwa

adobe-pdf-icon

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na wcześniejsze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

adobe-pdf-icon

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, wybrane zagadnienia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i stanowiska Prokuratorii Generalnej

adobe-pdf-icon

Najnowsze wyniki kontroli UZP i NIK w zamówieniach publicznych w obszarze opisu przedmiotu zamówienia, weryfikacji podmiotowej i zmian umów o zamówienia publiczne a złożenie zawiadomienia do organów ścigania

adobe-pdf-icon

Badanie równoważności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

adobe-pdf-icon

Czy zawsze warto stawiać warunki udziału w postępowaniu? Proporcjonalność warunków udziału – wybrane zagadnienia

adobe-pdf-icon

Umowy na usługi chmurowe a ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

adobe-pdf-icon

Wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

adobe-pdf-icon

Wpływ wiedzy merytorycznej i świadomości realiów rynkowych na czynności przygotowawcze postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi i na realizację umowy w sprawie zamówienia

adobe-pdf-icon

Gwarancja i rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy

adobe-pdf-icon

Negocjacje, mediacje, koncyliacja – doświadczenia i dobre praktyki

adobe-pdf-icon

Postępowanie odwoławcze – praktyczne problemy (zarzuty, żądania, postępowanie dowodowe)

adobe-pdf-icon

Czym jest self-cleaning i kiedy można go zastosować? Jak wykonawca powinien poprawnie przygotować wyjaśnienia w ramach procedury samooczyszczenia? Kiedy nie ma możliwości jej zastosowania? Jak przeprowadzić self-cleaning?

adobe-pdf-icon

Ocena oferty w kontekście niejednoznacznego i błędnego opisu przedmiotu zamówienia a konsekwencje dla poprawności prowadzonego postępowania

adobe-pdf-icon

Przestępstwo utrudniania przetargu publicznego po nowelizacji kodeksu karnego – znacznie szersza niż dotychczas odpowiedzialność zamawiających i wykonawców

adobe-pdf-icon

Przetargi Publiczne – ulotka informacyjna

Galeria dostępna wkrótce

Zachęcamy również do zapoznania się z promocyjną ofertą, w której obecni prenumeratorzy miesięcznika „Przetargi Publiczne” mogą dokupić wersję elektroniczną prenumeraty za jedyne 49 zł!