adobe-pdf-icon

Zamówienia publiczne w roku 2022

adobe-pdf-icon

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać kluczowe dla wykonawcy informacje w dokumentach składanych w trakcie postępowania o udzielenie zp

adobe-pdf-icon

Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą rb

adobe-pdf-icon

Elektronizacja zamówień publicznych – aktualne, praktyczne problemy zamawiających i wykonawców

adobe-pdf-icon

Termin „istotna zmiana” na gruncie pzp – zakres zastosowania oraz wpływ na przebieg postępowania i realizację umowy

adobe-pdf-icon

Elektroniczne zaświadczenia jako e-dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Specyfika e-dokumentów w praktyce i orzecznictwie

adobe-pdf-icon

Badanie rażąco niskiej ceny w oparciu o przepisy pzp z dnia 11 września 2019 r.

adobe-pdf-icon

Obowiązki stron przed zawarciem umowy o zp – problemy praktyczne w zakresie formalności, jakich należy dopełnić

adobe-pdf-icon

Sankcyjne przesłanki wykluczenia wykonawców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – wątpliwości i dylematy a praktyka

adobe-pdf-icon

Zamawianie i ofertowanie dostaw i usług informatycznych – specyfika rynku zamówień IT i problemy praktyczne dotyczące planowania i przygotowania postępowań na dostawy sprzętu informatycznego lub wdrożenia systemu informatycznego; najczęściej popełniane błędy wykonawców

adobe-pdf-icon

Zapisy umowne dot. zaliczek jako racjonalne i korzystne rozwiązanie dla zamawiającego

adobe-pdf-icon

Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę a wykluczenie wykonawcy z późniejszych postępowań – problemy praktyczne

adobe-pdf-icon

Nieprawdziwe informacje oraz czyny nieuczciwej konkurencji w najnowszej praktyce pzp i orzecznictwie KIO i SO

adobe-pdf-icon

Prawo autorskie w zp – przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji w praktyce i orzecznictwie

adobe-pdf-icon

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w praktyce

adobe-pdf-icon

Warunki udziału w postępowaniu a wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne

adobe-pdf-icon

Podpis elektroniczny kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zp – problemy praktyczne

adobe-pdf-icon

Realizacja inwestycji finansowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – zasady wprowadzone przez BGK a problemy ze stosowaniem pzp przez samorządy, które dostały dofinansowanie