ZGŁOSZENIE

Do udziału w Forum można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: forum@przetargipubliczne.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt uczestnictwa 1 osoby w FORUM w ofercie FIRST MINUTE przy zgłoszeniach nadesłanych do 7 września wynosi 2280 zł, w ofercie STANDARD przy zgłoszeniach nadesłanych w okresie od 8 września do 2 października wynosi 2580 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2-os. (dopłata do pokoju 1-os.: 500 zł) oraz imienny certyfikat uczestnictwa. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 2 października koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 2880 zł. Liczba miejsc ograniczona.

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik

Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Warsztaty

Warunkiem udziału w warsztatach jest ich wybór w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym warsztacie.

Nr 1 - Wyjaśnianie rażąco niskiej cenyNr 2 - Zasady poprawiania przez zamawiającego innych omyłek a kryteria oceny ofertNr 3 - Jak skutecznie złożyć ofertę elektroniczną w postępowaniu o zp z wykorzystaniem miniPortaluNr 4 - Pozacenowe kryteria oceny ofert w praktyce, orzecznictwie i kontroliNr 5 - Unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającegoNr 6 - Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zakwaterowanie

Bez zakwaterowania

Transport

Chcę skorzystać z transportu: Warszawa-Jachranka (12.10.2020r.), Jachranka-Warszawa (14.10.2020r.)

Koszt uczestnictwa

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

Do zapłaty

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Forum na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Forum można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 14 dni roboczych przed Forum. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 14 dni roboczych przed dniem Forum lub niezgłoszenia się uczestnika na Forum zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Forum.