Dzień 1

10 października 2022

poniedziałek

Rejestracja uczestników

od godz. 14.00

Otwarcie FORUM

16.00

Gość specjalny - Hubert Nowak, Prezes UZP

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzegać kluczowe dla wykonawcy informacje w dokumentach składanych w trakcie postępowania o udzielenie zp

r.pr. Jarosław Jerzykowski

Nadzwyczajna zmiana okoliczności wykonania zamówienia na roboty budowlane jako podstawa zmiany umowy zawartej z wykonawcą rb

Ewa Wiktorowska

Elektronizacja zamówień publicznych – aktualne, praktyczne problemy zamawiających i wykonawców

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

Kolacja

od godz. 20.00

Dzień 2

11 października 2022

wtorek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Termin „istotna zmiana” na gruncie pzp – zakres zastosowania oraz wpływ na przebieg postępowania i realizację umowy

mec. Zbigniew Pawlak

Elektroniczne zaświadczenia jako e-dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Specyfika e-dokumentów w praktyce i orzecznictwie

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Rażąco niska cena – najczęściej popełniane błędy zamawiających i wykonawców. W jaki sposób nowe przepisy zmieniły dotychczasowa praktykę

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Przerwa

11.00 – 11.30

Obowiązki stron przed zawarciem umowy o zp – problemy praktyczne w zakresie formalności, jakich należy dopełnić

Piotr Pieprzyca

Sankcyjne przesłanki wykluczenia wykonawców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – wątpliwości i dylematy a praktyka

mec. Piotr Trębicki

Zamawianie i ofertowanie dostaw i usług informatycznych – specyfika rynku zamówień IT i problemy praktyczne dotyczące planowania i przygotowania postępowań na dostawy sprzętu informatycznego lub wdrożenia systemu informatycznego; najczęściej popełniane błędy wykonawców

Iwona Ziarniak

Zapisy umowne dot. zaliczek jako racjonalne i korzystne rozwiązanie dla zamawiającego

Jerzy Wysocki

Obiad

14.10 – 16.10

Nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę a wykluczenie wykonawcy z późniejszych postępowań – problemy praktyczne

mec. Anna Specht-Schampera

Nieprawdziwe informacje oraz czyny nieuczciwej konkurencji w najnowszej praktyce pzp i orzecznictwie KIO i SO

mec. Grzegorz Mazurek

Prawo autorskie w zp – przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji w praktyce i orzecznictwie

mec. Eliza Grabowska-Szweicer

Kolacja

od godz. 19.00

Dzień 3

12 października 2022

środa

Śniadanie

7.30 – 9.00

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w praktyce – jak się o nią ubiegać, co powinien zawierać wniosek wykonawcy o waloryzację

mec. Agnieszka Suchecka

Warunki udziału w postępowaniu a wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne – w praktyce i orzecznictwie

dr Ewaryst Kowalczyk

Podpis elektroniczny kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zp – problemy praktyczne

Magdalena Michałowska

Realizacja inwestycji finansowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – zasady wprowadzone przez BGK a problemy ze stosowaniem pzp przez samorządy, które dostały dofinansowanie

Krzysztof Puchacz

Zakończenie FORUM

11.40

Wśród prelegentów