Dzień 1

9 października 2023

poniedziałek

Rejestracja uczestników

od godz. 13.00

Otwarcie FORUM

15.00

Gość specjalny - Hubert Nowak, Prezes UZP

15.10 – 15.50

Zasady w pzp i ich rola w udzielaniu zamówień publicznych (dokonywanie wydatków ze środków publicznych), zasada efektywności w trzech kategoriach: ekonomicznej, jakościowej oraz prowadzenia procedury

adw. Jerzy Pieróg

15.50 – 16.30

Poprawianie i uzupełnianie podmiotowych środków dowodowych oraz ich aktualność – identyfikacja problemów w świetle praktyki i orzecznictwa

dr Andrzela Gawrońska-Baran

16.30 – 17.10

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na wcześniejsze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

r. pr. Jarosław Jerzykowski

17.10 – 17.50

Uroczysta kolacja i Gala rozdania Kryształów Przetargów Publicznych

godz. 20.00

Dzień 2

10 października 2023

wtorek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, wybrane zagadnienia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i stanowiska Prokuratorii Generalnej

r. pr. Irena Skubiszak-Kalinowska

9.00 – 9.40

Najnowsze wyniki kontroli UZP i NIK w zamówieniach publicznych w obszarze opisu przedmiotu zamówienia, weryfikacji podmiotowej i zmian umów o zamówienia publiczne, a złożenie zawiadomienia do organów ścigania

Krzysztof Puchacz

9.40 – 10.20

Badanie równoważności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ewa Wiktorowska

10.20 – 11.00

Przerwa

11.00 – 11.30

Czy zawsze warto stawiać warunki udziału w postępowaniu? Proporcjonalność warunków udziału – wybrane zagadnienia

Jerzy Wysocki

11.30 – 12.10

Umowy na usługi chmurowe a ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

12.10 – 12.50

Wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Piotr Pieprzyca

12.50 – 13.30

Wpływ wiedzy merytorycznej i świadomości realiów rynkowych na czynności przygotowawcze postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi i na realizację umowy w sprawie zamówienia

Iwona Ziarniak

13.30 – 14.10

Obiad

14.10 – 16.10

Gwarancja i rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy

r. pr. Andrzej Polaszek

16.10 – 16.50

Negocjacje, mediacje, koncyliacja – doświadczenia i dobre praktyki

r. pr. Agnieszka Suchecka

16.50 – 17.30

Kolacja

od godz. 19.00

Dzień 3

11 października 2023

środa

Śniadanie

7.30 – 9.00

Postępowanie odwoławcze – praktyczne problemy (zarzuty, żądania, postępowanie dowodowe)

r. pr. Anna Specht-Schampera

9.00 – 9.40

Czym jest self-cleaning i kiedy można go zastosować? Jak wykonawca powinien poprawnie przygotować wyjaśnienia w ramach procedury samooczyszczenia? Kiedy nie ma możliwości jej zastosowania? Jak przeprowadzić self-cleaning?

r. pr. Piotr Trębicki

9.40 – 10.20

Ocena oferty w kontekście niejednoznacznego i błędnego opisu przedmiotu zamówienia a konsekwencje dla poprawności prowadzonego postępowania

Magdalena Michałowska

10.20 – 11.00

Przestępstwo „utrudniania przetargu publicznego” po nowelizacji kodeksu karnego – znacznie szersza niż dotychczas odpowiedzialność zamawiających i wykonawców

adw. Grzegorz Mazurek

11.00 – 11.40

Zakończenie FORUM

11.40

Wśród prelegentów