HARMONOGRAM

Dzień 1 - 12 października (poniedziałek)
14.00-16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.10

Wystąpienie Gościa Specjalnego

16.10 – 16.50

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jako sposób polubownego ich rozwiązywania

16.50 – 17.30

Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego na etapie przygotowania postępowania

17.30 – 18.10

 • kto i w jakim celu dokonuje analizy
 • poprawna identyfikacja potrzeb przez zamawiającego
 • termin i forma sporządzenia analizy
 • środki zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

18.10 – 18.50

 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • okres wykluczenia wykonawcy oraz działania wykonawcy mające zapobiec jego wykluczeniu z postępowania

Zasady zamówień publicznych w nowym ujęciu i konsekwencje ich zmian

18.50 – 19.30
Dzień 2 - 13 października (wtorek)
7.30 - 9.00 Śniadanie

Podmiotowe środki dowodowe

9.00 – 9.45

 • oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału lub kryteriów selekcji
 • wezwanie wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych

Postępowanie odwoławcze przed KIO

9.45 – 10.30

 • kiedy wykonawcy przysługuje odwołanie
 • wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia odwołania a jego zwrot przez Prezesa KIO
 • uwzględnienie odwołania przez zamawiającego a jego odrzucenie przez Izbę
 • dowody w postępowaniu odwoławczym a rozpoznanie odwołania

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

10.30 – 11.15
11.15 - 11.45 Przerwa kawowa

Klauzule abuzywne w umowach o zp, czyli rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie o udzielenie zamówienia publicznego

11.45 – 12.30

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

12.30 – 13.15

Wadium – omówienie wprowadzonych zmian

13.15 – 14.00

 • fakultatywność wadium
 • wysokość wadium i termin jego wnoszenia
 • niepieniężna forma wniesienia wadium
 • zasady zwrotu wadium (ustawowy obowiązek zwrotu lub zwrot na wniosek)
 • sposób zwrotu wadium
 • zatrzymanie wadium w trakcie oceny ofert i weryfikacji lub po wyborze oferty

Nowe regulacje dotyczące kontroli zamówień publicznych

14.00 – 14.45

 • współpraca organów kontroli
 • analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa przeprowadzona przez organy kontroli
 • przesłanki wszczęcia kontroli doraźnej i kontroli uprzedniej przez Prezesa UZP

14.45 - 16.15 Przerwa obiadowa

Przedmiotowe środki dowodowe (etykieta, certyfikat, inne przedmiotowe środki dowodowe) a odrzucenie oferty w sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

16.15 – 17.00

Zamówienia bagatelne do 130 tys. zł ze szczególnym uwzględnieniem definicji zakupu jednorazowego

17.00 – 17.45

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych

17.45 – 18.30
od godz. 19.00 Kolacja
Dzień 3 - 14 października (środa)
7.30 - 9.00 Śniadanie

Dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia oraz forma udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami

9.00 – 9.40

Projektant jako pełnomocnik zamawiającego i jego odpowiedzialność za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Pomocnicze działania zakupowe projektanta

9.40 – 10.20

Nadzorowanie i raportowanie wykonania zamówienia przez zamawiającego

10.20 – 11.00

PRELEGENCI

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl