HARMONOGRAM

Dzień 1 - 14 października (poniedziałek)
14.00-16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.10

Potrzeby i kierunki zmian w polskim Prawie zamówień publicznych. Rozwiązania systemowe dostosowujące pzp do unijnych dyrektyw

16.10 – 16.50

Omówienie na bazie projektu nowej ustawy zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych

16.50 – 17.30

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu nowej ustawy

17.30 – 18.10

Realizacja roszczeń zamawiającego z gwarancji wadialnej oraz z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w świetle przepisów o finansach publicznych

18.10 – 18.50

Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe w zakresie stosowania przepisów pzp na bazie projektu nowej ustawy

18.50 – 19.30
Dzień 2 - 15 października (wtorek)
7.30 - 9.00 Śniadanie

Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem przepisów rodo w zamówieniach

9.00 – 9.45

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na praktykę oraz orzecznictwo KIO

9.45 – 10.30

Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w kontekście doświadczenia, jakie zyskują członkowie konsorcjum, w praktyce i orzecznictwie

10.30 – 11.15
11.15 - 11.45 Przerwa kawowa

Umowy w zp dziś i jutro, czyli jak zmienią się zasady zawierania umów na gruncie nowej ustawy

11.45 – 12.30

Zasady wyjaśniania i zmian treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu w świetle wyników kontroli

12.30 – 13.15

Problemy praktyczne związane ze składaniem i otwarciem ofert elektronicznych w świetle orzecznictwa KIO i stanowiska UZP

13.15 – 14.00

Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako czyn nieuczciwej konkurencji – w praktyce i orzecznictwie KIO

14.00 – 14.45
14.45 - 16.15 Przerwa obiadowa

WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH

16.15 – 18.00

  • Warsztat nr 1 – Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny – kiedy zamawiający powinien wzywać do wyjaśnień, a kiedy może zastosować wyjątki od ustawowej zasady 30% różnicy – na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO
  • Warsztat nr 2 – Zasady poprawiania przez zamawiającego innych omyłek w treści złożonej oferty, polegającychna niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, a kryteria oceny ofert – w praktyce i orzecznictwie KIO
  • Warsztat nr 3 – Jak skutecznie złożyć ofertę elektroniczną w postępowaniu o zp z wykorzystaniem miniPortalu
  • Warsztat nr 4 – Pozacenowe kryteria oceny ofert w praktyce, orzecznictwie i kontroli – wybrane zagadnienia
  • Warsztat nr 5 – Unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w praktyce i w świetle wyników kontroli
  • Warsztat nr 6 – Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zasady przygotowania i prowadzenia postępowania poniżej progu unijnego w praktyce i w kontroli

od godz. 19.00 Kolacja
Dzień 3 - 16 października (środa)
7.30 - 9.00 Śniadanie

Konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości między 50 tys. zł a 30 tys. euro – w świetle projektu nowej ustawy

9.00 – 9.40

Złożenie przez wykonawcę odwołania na zapisy siwz – kiedy zarzut wykonawcy jest skuteczny w świetle praktyki i orzecznictwa

9.40 – 10.20

Możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcami w dialogu technicznym i w trybach negocjacyjnych, z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy

10.20 – 11.00

Wyjaśnianie treści złożonych ofert oraz wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w praktyce i orzecznictwie

11.00 – 11.40

PRELEGENCI

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35