Dzień 1

11 października

poniedziałek

Rejestracja uczestników

od godz. 14.00

Otwarcie FORUM

16.00

Wystąpienie Gościa Specjalnego.

16.10 – 16.50

Kontrola w zamówieniach publicznych - nowa jakość czy kontynuacja? Nowe zasady kontroli, instytucje kontrolne, rola Komitetu ds. Kontroli, rodzaje kontroli.

adw. Jerzy Pieróg

16.50 – 17.30

Jak opracować klauzule waloryzacyjne do umowy o zp na podstawie art. 439 Pzp

Ewa Wiktorowska

17.30 – 18.10

Przerwa

18.10 – 18.30

Złożenie oferty z rażąco niską ceną, nadużywanie zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, nieskładanie środków dowodowych lub innych dokumentów na wezwanie, bezprzedmiotowe odwołania.

dr Andrzela Gawrońska-Baran

18.30 – 19.10

Nowe obowiązki sprawozdawcze Zamawiającego z wykonania umowy. Raport i ogłoszenie o wykonaniu umowy.

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

19.10 – 19.50

Gala Kryształów Przetargów Publicznych

19:50

Kolacja

od godz. 20.30

Welcome drink

od godz. 21.30

Dzień 2

12 października

wtorek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Przedmiotowe środki dowodowe jako środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi przez Zamawiającego w świetle przepisów Pzp – wybrane zagadnienia.

mec. Zbigniew Pawlak

9.00 – 9.45

Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne na przykładzie konsorcjum w świetle przepisów ustawy Pzp. Doświadczenie konsorcjum, a doświadczenie członka konsorcjum w dotychczasowej praktyce i orzecznictwie.

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

9.45 – 10.30

Ochrona podwykonawcy robót budowlanych w Pzp, w szczególności: przeniesienie waloryzacji uzyskanej przez generalnego wykonawcę na podwykonawcę, ograniczenie możliwości powołania się na potrącenie, kształtowanie praw i obowiązków podwykonawcy w zakresie kar umownych i warunku wypłaty wynagrodzenia.

mec. Jarosław Jerzykowski

10.30 – 11.15

Przerwa

11.15 – 11.45

Odrzucenie oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Granice pomiędzy błędem a omyłką rachunkową w praktyce i orzecznictwie.

Magdalena Michałowska

11.45 – 12.30

Zmowy przetargowe w praktyce zamówień publicznych oraz postępowań antymonopolowych - grupa kapitałowa w nowym Pzp

mec. Grzegorz Mazurek

13.15 – 14.00

Wpływ nowego pzp na praktykę w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dr Ewaryst Kowalczyk

14.00 – 14.45

Obiad

14.45 – 16.15

Postępowanie odwoławcze w KIO – problemy praktyczne. Wybrane zagadnienia.

mec. Anna Specht-Schampera

16.15 – 17.00

Konflikt interesów jako podstawa wyłączenia z postępowania pracowników Zamawiającego. Złożenie oświadczenia o istnieniu okoliczności potwierdzających konflikt interesów, a złożenie oświadczenia o braku istnienia tych okoliczności.

Jerzy Wysocki

17.00 – 17.45

Problemy praktyczne związanie z udzieleniem zp w trybie podstawowym. Wybrane zagadnienia.

Grzegorz Soluch

17.45 – 18.30

Kolacja

od godz. 19.00

Taryfikator korekt finansowych za naruszenie przepisów nowej ustawy PZP.

Krzysztof Puchacz

12.30 – 13.15

Dzień 3

13 października

środa

Śniadanie

7.30 – 9.00

Otoczenie prawne i praktyka w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem właściwości tych środków, możliwości odstąpienia od ich użycia, obowiązków informacyjnych po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji (warunków technicznych i organizacyjnych) oraz konsekwencji związanych z wyborem i użytkowaniem przez uczestników postępowania środków komunikacji elektronicznej.

Iwona Ziarniak

09.00 – 9.40

Podmiotowe środki dowodowe – pierwsze doświadczenia praktyczne. Wybrane zagadnienia.

Piotr Pieprzyca

9.40 – 10.20

Specyfikacja warunków zamówienia w świetle przepisów Pzp, w szczególności wyjaśnienie jej treści oraz zmiana istotna i nieistotna jej treści.

mec. Piotr Trębicki

10.20 – 11.00

Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd lub który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego w najnowszym orzecznictwie KIO.

mec. Wojciech Piórkowski

11.00 – 11.40

Zakończenie FORUM

11.40

Wśród prelegentów