Dzień 1

9 października 2023

poniedziałek

Rejestracja uczestników

od godz. 13.00

Otwarcie FORUM

15.00

Gość specjalny - Hubert Nowak, Prezes UZP

Zasady w pzp i ich rola w udzielaniu zamówień publicznych (dokonywanie wydatków ze środków publicznych), zasada efektywności w kategorii: ekonomicznej, jakościowej oraz prowadzenia procedury

adw. Jerzy Pieróg

Poprawianie, uzupełnianie oraz aktualność podmiotowych środków dowodowych – identyfikacja problemów w świetle praktyki i orzecznictwa

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Konflikt interesów jako podstawa wyłączenia od czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

Kolacja

od godz. 20.00

Dzień 2

10 października 2023

wtorek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, wybrane zagadnienia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i stanowiska Prokuratorii Generalnej

r.pr. Irena Skubiszak-Kalinowska

Najnowsze wyniki kontroli UZP i NIK w zamówieniach publicznych w obszarze opisu przedmiotu zamówienia, weryfikacji podmiotowej i zmian umów o zamówienia publiczne, a złożenie zawiadomienia do organów ścigania

Krzysztof Puchacz

Badanie równoważności w postępowaniu o udzielenie zp

Ewa Wiktorowska

Przerwa

11.00 – 11.30

``Czy zawsze warto stawiać warunki udziału w postępowaniu. Proporcjonalność warunków udziału. Wybrane zagadnienia``

Jerzy Wysocki

Umowy na usługi chmurowe a ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

Wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Piotr Pieprzyca

Wpływ wiedzy merytorycznej i świadomości realiów rynkowych na czynności przygotowawcze postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi i na realizację umowy w sprawie zamówienia

Iwona Ziarniak

Obiad

14.10 – 16.10

Gwarancja i rękojmia – granice odpowiedzialności wykonawcy

r.pr Andrzej Polaszek

Negocjacje, mediacje, koncyliacja – doświadczenia i dobre praktyki

r.pr. Agnieszka Suchecka

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na wcześniejsze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

r.pr. Jarosław Jerzykowski

Kolacja

od godz. 19.00

Dzień 3

11 października 2023

środa

Śniadanie

7.30 – 9.00

Postępowanie odwoławcze – praktyczne problemy (zarzuty, żądania, postępowanie dowodowe)

r.pr. Anna Specht-Schampera

Czym jest self-cleaning i kiedy można go zastosować? Jak wykonawca powinien poprawnie przygotować wyjaśnienia w ramach procedury samooczyszczenia? Kiedy nie ma możliwości zastosowania self-cleaningu? Jak przeprowadzić self-cleaning?

r.pr. Piotr Trębicki

Ocena oferty w kontekście niejednoznacznego i błędnego opisu przedmiotu zamówienia a konsekwencje dla poprawności prowadzonego postępowania

Magdalena Michałowska

Przestępstwo ``utrudniania przetargu publicznego`` po nowelizacji kodeksu karnego – znacznie szersza niż dotychczas odpowiedzialność zamawiających i wykonawców

adw. Grzegorz Mazurek

Zakończenie FORUM

11.40

Wśród prelegentów